Jakie standardy musi spełniać przyłącze gazowe?

Korzystanie z gazu jest niezbędne zarówno w przypadku firm produkcyjnych, gdzie jest on paliwem potrzebnym przy rozmaitych procesach technologicznych, jak i w gospodarstwach domowych, w których służy do ogrzewania budynku, ale często również przygotowywania posiłków. By można pobierać go z istniejącej sieci, konieczne będzie uzyskanie z zakładu dystrybucyjnego warunków podłączenia oraz wykonanie przyłącza gazowego. W Wieliczce zadaniami tego rodzaju zajmuje się firma Usługi Hydrauliczne Kamil Przęczka, specjalizująca się także w montażu instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych. Przekonajmy się, czym jest przyłącze gazowe i sprawdźmy, czym musi się charakteryzować.

Czym są przyłącza gazowe?

Przyłącze gazowe służy do doprowadzania gazu z sieci dystrybucyjnej do konkretnego odbiorcy i prowadzi od magistrali do budynku. By korzystanie z niego było bezpieczne, podłączenie musi zostać wykonane zgodnie z projektem i parametrami określonymi w tzw. warunkach przyłączenia do sieci gazowej, które jest wydawane na wniosek zainteresowanego właściciela nieruchomości. Jest to konieczne, by nie doszło do rozszczelnienia instalacji i ulatniania się gazu, co może skutkować groźnym w skutkach wybuchem. Przyłącze gazowe ma postać skrzynki gazowej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie musi być wyposażona w reduktor ciśnienia gazu, zawór umieszczony przed reduktorem, gazomierz oraz zawór znajdujący się za gazomierzem, a także monozłącze pozwalające na podłączenie do rurociągu oraz instalacji rozprowadzającej medium wewnątrz budynku. Do skrzynki gazowej od strony rurociągu dochodzą giętkie rury polietylenowe, najczęściej o średnicy DN 32, ułożone na głębokości 1 metra ze spadkiem w kierunku gazociągu.

Jakie normy i przepisy dotyczą przyłączy gazowych?

Prawidłowe wykonanie przyłącza wymaga sporządzenia projektu przez osobę z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, które wydaje dostawca gazu. Obowiązujące w takim przypadku normy to m.in. PN-EN 12007, PN-EN 12279, PN-EN 12327, a także PN-EN 12405.

Ikony Social