Czy instalacja gazowa wewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Instalacja gazowa ma duże znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, dlatego jej wykonanie i eksploatacja podlegają określonym przepisom prawnym. W tym wpisie przedstawimy, czy instalacja gazowa wewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Przepisy dotyczące instalacji gazowej wewnątrz budynku

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 2020 roku, instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia z projektem. Zgłoszenie takie należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosty lub prezydenta miasta. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych,
  • projekt techniczny instalacji gazowej,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dóbr kultury,
  • oświadczenie o zapewnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek przyjąć zgłoszenie robót budowlanych w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Wymagania dotyczące instalacji gazowych

Mimo że montaż instalacji gazowych wewnątrz budynku nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to jednak musi spełniać szereg wymagań określonych w przepisach oraz normach technicznych. Przede wszystkim, instalacja musi być wykonana przez uprawnionego instalatora, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie montażu instalacji gazowych.

Ponadto, instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, takimi jak PN-B 03430 (dotycząca instalacji gazowych wewnętrznych) czy PN-B 03406 (dotycząca przyłączy gazowych). Należy również pamiętać o konieczności przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji oraz odbioru technicznego przez uprawnionego kontrolera. Dopiero po uzyskaniu protokołu odbioru technicznego można przystąpić do użytkowania instalacji gazowej. Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która zajmuje się wykonawstwem, naprawą i serwisem instalacji gazowych w Krakowie lub Wieliczce, zapraszam do kontaktu. Oferuję kompleksowe usługi gazowe, hydrauliczne i budowlane na terenie województwa małopolskiego.

Ikony Social